Koniec lutego to tradycyjnie termin złożenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu rocznego sprawozdania z obrotu hurtowego środkami kontrolowanymi. Pisząc środki kontrolowane mam na myśli środki odurzające i substancje psychotropowe zawarte w załącznikach do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz.U. 2012 r. poz. 124). Ustawa ta w art. 43 oraz wciąż obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania sprawozdań (…) (Dz.U. 2003 r. poz. 325) zobowiązują przedsiębiorcę obracającego środkami kontrolowanymi do złożenia sprawozdania z działalności określonej w wydanemu mu zezwoleniu na prowadzenie obrotu tymi środkami. Jako narzędzie sprawozdawczości definiowany jest formularz sprawozdawczy MZ-76, którego wzór powinny określić aktualne przepisy o statystyce publicznej.

Pytanie: czy w istocie obowiązek składania sprawozdania istnieje?

Od 2003 roku w przepisach o statystyce publicznej, a precyzyjniej – o w wzorach formularzy stosowanych statystyce publicznej, nie został opublikowany wzór formularza MZ-76. W rezultacie tego, mamy do czynienia z sytuacją w… kontynuuj czytanie

Jaką wartość dodaną może zaoferować dziś  zewnętrzny operator logistyczny dla rynku farmaceutycznego?  W czym tkwi jego przewaga?

Zalety współpracy z operatorem ujawniają się w wielu obszarach. Oddanie czynności logistycznych podwykonawcy naturalnie pociąga za sobą redukcję struktury organizacyjnej u klienta, a tym samym personalnych kosztów logistycznych, które zwykle stanowią duże obciążenie budżetu logistyki. Koszty stałe, które ponosi klient, w dobrze skonstruowanych relacjach biznesowych na linii klient-operator, ulegają znacznemu zmniejszeniu, a koszty zmienne stają pochodną wolumenów obrotu. Tak więc koszty logistyki zaczynają bezpośrednio korelować z wartością sprzedaży klienta, stają się przejrzyste i proste do planowania.

Kolejna zaleta operatora logistycznego ujawnia się w elastyczniejszym reagowaniu na sezonowe zwiększenie wolumenów obrotu. Operator współpracujący z wieloma podmiotami, w stosunku do klienta dysponuje szerszą i bardziej rozwiniętą infrastrukturą oraz zasobami ludzkimi, które może alokować w zależności do bieżących potrzeb. W efekcie w branżach charakteryzujących się dużymi wahaniami sezonowymi, do których zalicza się również branża farmaceutyczna, operator jest lepiej przygotowany do zapewnienia dostaw w… kontynuuj czytanie

Jakich wartości/parametrów obsługi oczekuje dziś od operatora logistycznego branża farmaceutyczna?

W logistyce przyjmuje się, że dany produkt ma wartość tylko wtedy, gdy możemy nim dysponować w określonym miejscu i określonym czasie. W przypadku farmaceutyków teza ta wydaje się być jeszcze mocniej uzasadniona. Tego samego w ujęciu makroskali wymagają również klienci farmaceutyczni od swych operatorów, przy czym odbiorcą nie jest pacjent, ale apteka, hurtownia, szpital. Dostawa na czas do odbiorców często warunkuje skuteczną terapię pacjentów.

Logistyka dla tej branży realizowana na produktach „wrażliwych” jakim są farmaceutyki, wymaga od operatora odpowiedniego z nimi postępowania. Operacje logistyczne komplikują restrykcyjne wymogi szeroko pojętego prawa farmaceutycznego, a w szczególności wyżej wspomnianej Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Nie stanowi dla nikogo zaskoczenia stwierdzenie, że klienci farmaceutyczni oczekują wysokiej jakości usług, przy czym „jakość” nie jest określona li tylko stopniem realizacji twardych wskaźników jakościowych, lecz uwzględnia wartości dodane usług takie jak:

  • bezpieczeństwo operacji – minimalizacja różnego rodzaju ryzyk procesie świadczenia usług, w szczególności tych związanych z jakością produktów;
  • kompetencje,… kontynuuj czytanie

Zgodnie z projektem Ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych, aktualnie procedowanej przez Ministerstwo Gospodarki, wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni przyjmie określony przepisami format. Minister Zdrowia określi wzór wniosku w postaci dokumentu elektronicznego, przy czym wniosek po wypełnieniu i wydrukowaniu będzie mógł być składany również w tradycyjnej formie.

Ustawa zakłada uchylenie przepisów obligujących przedsiębiorcę do dołączenia do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni opinii wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o przydatności lokalu przeznaczonego na hurtownię oraz opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu. Opinie te wciąż przedsiębiorca będzie zobligowany uzyskać, lecz przekywane będą wewnętrznie pomiędzy organami administracji państwowej.

Aby pozostawić organom właściwym odpowiedni czas na przygotowanie i publikację wzorów dokumentów, przepisy mają wejść w życie w ciągu 6 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, więc najwcześniej w połowie przyszłego roku.

Obecnie Prawo farmaceutyczne w art. 75 ust.1 wymienia informacje, które we wniosku powinny być zawarte, oraz w art. 75 ust.… kontynuuj czytanie

8 sierpnia zarząd spółki Neuca ogłosił podpisanie przedwstępnej umowy kupna segmentu hurtowego ACP Pharma. Sprzedającym jest holenderska spółka Mediq International. Cena została ustalona na 203 mln zł.

Również w tym samym czasie poinformowano, że 250 aptek należących do ACP (część detaliczna biznesu) trafi do funduszu inwestycyjnego private equity Penta Investments, który aktualnie zarządza siecią 70 aptek pod logo Dr Max.

Przypomnijmy, że hurtowa część ACP to czwarty pod względem udziałów na naszym rynku dystrybutor leków. Jego udział szacuje się na około 7%. W związku z tym, że Neuca jest liderem tego rynku, transakcja ma charakter warunkowy i musi zostać do końca stycznia 2014 zaopiniowana (czyt. zaakceptowana) przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przy czym biorąc pod uwagę rynkowy udział Neuki w obrocie hurtowym,  który wynosi około 27%, zgoda UOKiK jest tylko formalnością.

W ten sposób dokonuje się dalsza konsolidacja rynku hurtowego obrotu lekiem. Neuca niewątpliwe pozostaje liderem przejęć, wcześniej… kontynuuj czytanie