Przy obecnym trendzie rozwoju gospodarki światowej przedsiębiorstwa działające globalnie muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Wzrost ludności na świecie (poza UE i Stanami Zjednoczonymi), globalizacja oraz przemiany społeczne coraz mocniej wymuszają zmianę przepływów dystrybucyjnych i finansowych.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Gartner wśród liderów łańcucha dostaw powyższe zjawiska zmuszą branżę farmaceutyczną (i zapewne nie tylko ją) do poszukiwania bardziej efektywnych sposobów dostarczania swych produktów.

Wiadomo, jednym z główny celów funkcjonowania przedsiębiorstw jest wzrost stopy zwrotu z inwestycji ich właścicielom. Cel ten realizuje się przy pomocy różnych metod i narzędzi, przym badanie Gartner wskazuje, że najbardziej istotnymi są:

 1. redukcja kosztów, wzrost produktywności i efektywności operacyjnej
 2. poszerzanie portfolio produktów, wprowadzanie produktów na nowe rynki

Niby nic odkrywczego, jednak badanie idzie dalej i prezentuje pogłębioną analizę. Dla branży logistycznej niewątpliwie ciekawe jest zgłębienie punktu 1. Otóż największe uznanie wśród liderów łańcucha dostaw znajdują metody redukcji kosztów poprzez:

 1. wdrażanie i rozwijanie programów ciągłego… kontynuuj czytanie

W sierpniu tego roku weszło w życie nowe rozporządzenie regulujące obrót środkami kontrolowanymi (Rozporządzenie MZ w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1 – D.U. poz. 1085). Poruszone zostało w nim zagadnienie zastępstwa osoby odpowiedzialnej za obrót środkami kontrolowanymi.

Z ostatnich rozmów branżowych (tych otwartych i tych kuluarowych) wynika, że inspekcja farmaceutyczna stoi na stanowisku, że w oparciu o powyższe rozporządzenie osoba odpowiedzialna za prowadzenie hurtowni (w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie DPD) nie może zastępować osoby odpowiedzialnej za środki kontrolowane. Mam na myśli zastępstwa krótkookresowe wynikające z urlopów i chorób.

Wydaje się, że stanowisko inspekcji w tym przypadku jest niepotrzebnie rygorystyczne.

Kwestie prawne związane z osobą odpowiedzialną zostały ujęte w rozporządzeniu w 3 miejscach:

 1. Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Główny Inspektor Farmaceutyczny wydaje zezwolenie na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi po stwierdzeniu, że wnioskodawca:

  […]
  2) zatrudnia osobę odpowiedzialną za nadzór nad obrotem;
  […]

 2. Z kolei… kontynuuj czytanie

Koniec lutego to tradycyjnie termin złożenia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu rocznego sprawozdania z obrotu hurtowego środkami kontrolowanymi. Pisząc środki kontrolowane mam na myśli środki odurzające i substancje psychotropowe zawarte w załącznikach do Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz.U. 2012 r. poz. 124). Ustawa ta w art. 43 oraz wciąż obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu składania sprawozdań (…) (Dz.U. 2003 r. poz. 325) zobowiązują przedsiębiorcę obracającego środkami kontrolowanymi do złożenia sprawozdania z działalności określonej w wydanemu mu zezwoleniu na prowadzenie obrotu tymi środkami. Jako narzędzie sprawozdawczości definiowany jest formularz sprawozdawczy MZ-76, którego wzór powinny określić aktualne przepisy o statystyce publicznej.

Pytanie: czy w istocie obowiązek składania sprawozdania istnieje?

Od 2003 roku w przepisach o statystyce publicznej, a precyzyjniej – o w wzorach formularzy stosowanych statystyce publicznej, nie został opublikowany wzór formularza MZ-76. W rezultacie tego, mamy do czynienia z sytuacją w… kontynuuj czytanie

Jaką wartość dodaną może zaoferować dziś  zewnętrzny operator logistyczny dla rynku farmaceutycznego?  W czym tkwi jego przewaga?

Zalety współpracy z operatorem ujawniają się w wielu obszarach. Oddanie czynności logistycznych podwykonawcy naturalnie pociąga za sobą redukcję struktury organizacyjnej u klienta, a tym samym personalnych kosztów logistycznych, które zwykle stanowią duże obciążenie budżetu logistyki. Koszty stałe, które ponosi klient, w dobrze skonstruowanych relacjach biznesowych na linii klient-operator, ulegają znacznemu zmniejszeniu, a koszty zmienne stają pochodną wolumenów obrotu. Tak więc koszty logistyki zaczynają bezpośrednio korelować z wartością sprzedaży klienta, stają się przejrzyste i proste do planowania.

Kolejna zaleta operatora logistycznego ujawnia się w elastyczniejszym reagowaniu na sezonowe zwiększenie wolumenów obrotu. Operator współpracujący z wieloma podmiotami, w stosunku do klienta dysponuje szerszą i bardziej rozwiniętą infrastrukturą oraz zasobami ludzkimi, które może alokować w zależności do bieżących potrzeb. W efekcie w branżach charakteryzujących się dużymi wahaniami sezonowymi, do których zalicza się również branża farmaceutyczna, operator jest lepiej przygotowany do zapewnienia dostaw w… kontynuuj czytanie

Jakich wartości/parametrów obsługi oczekuje dziś od operatora logistycznego branża farmaceutyczna?

W logistyce przyjmuje się, że dany produkt ma wartość tylko wtedy, gdy możemy nim dysponować w określonym miejscu i określonym czasie. W przypadku farmaceutyków teza ta wydaje się być jeszcze mocniej uzasadniona. Tego samego w ujęciu makroskali wymagają również klienci farmaceutyczni od swych operatorów, przy czym odbiorcą nie jest pacjent, ale apteka, hurtownia, szpital. Dostawa na czas do odbiorców często warunkuje skuteczną terapię pacjentów.

Logistyka dla tej branży realizowana na produktach „wrażliwych” jakim są farmaceutyki, wymaga od operatora odpowiedniego z nimi postępowania. Operacje logistyczne komplikują restrykcyjne wymogi szeroko pojętego prawa farmaceutycznego, a w szczególności wyżej wspomnianej Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Nie stanowi dla nikogo zaskoczenia stwierdzenie, że klienci farmaceutyczni oczekują wysokiej jakości usług, przy czym „jakość” nie jest określona li tylko stopniem realizacji twardych wskaźników jakościowych, lecz uwzględnia wartości dodane usług takie jak:

 • bezpieczeństwo operacji – minimalizacja różnego rodzaju ryzyk procesie świadczenia usług, w szczególności tych związanych z jakością produktów;
 • kompetencje,… kontynuuj czytanie