logistyka farmacji

Sektor medyczny jest jednym z największych i najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu, przyczyniającym się znacząco do wzrostu gospodarczego. Rosnące znaczenie tego sektora w gospodarce krajowej jak i międzynarodowej spowodowało wzrost zainteresowania tą branżą ze strony operatorów logistycznych, skutkując wdrożeniem bogatej gamy usług logistycznych dedykowanych tej niezwykle wymagającej branży.

Logistyka branży medycznej, w związku z szerokimi wymogami jej stawianymi, należy do najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych grup procesów logistycznych. Konsekwencją tego jest wymóg stawiany operatorom, aby projektując rozwiązania logistyczne spełniali najbardziej restrykcyjne wymagania prawne, procesowe, ale także infrastrukturalne. Nie ulega wątpliwości, że profesjonalna obsługa operatora logistycznego to przede wszystkim zasługa dopracowanych procesów, wspieranych pracą wykwalifikowanej, kompetentnej kadry. Jest oczywistym, że wszystkie procesy magazynowe i transportowe, wspierane właściwą komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną, muszą się odbywać zgodnie z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa farmaceutycznego i wytycznych GDP i GMP.

Branża medyczna jest bardzo szerokim terminem. Prawie wszyscy jednak łączą z nią pojęcie leczenia, opieki zdrowotnej oraz szerokiej gamy produktów jak leki, wyroby… kontynuuj czytanie

W wielopoziomowej współpracy operator-klient, na jej każdym poziomie występują punkty krytyczne, które przynajmniej z założenia powinny zostać zdefiniowane jeszcze przed rozpoczęciem współpracy, co nie zawsze bywa proste i możliwe. W zasadzie każdy istniejący proces operacyjny, komunikacyjny, informatyczny, infrastrukturalny powinien posiadać zdefiniowane punkty krytyczne, ponieważ wcześniejsze ich zdefiniowanie pozwala na przygotowanie stosownych działań zapobiegawczych i korygujących, minimalizujących skutki ewentualnego przekroczenia punktów krytycznych.

Najważniejszym – i prawdopodobnie najbardziej różnicującym logistykę tego sektora – obszarem krytycznym jest zapewnienie bezpieczeństwa produktów w zakresie wymogów temperaturowych składowania i transportu. Każdy ‘farmalogistyk’ ma pełną świadomość bezpośredniej zależności między temperaturą a jakością leku. W każdych warunkach relacja ta powinna być bezbłędna, bo finalnie – w przypadku zaistnienia nieprawidłowości – może wpłynąć na zdrowie lub życie ludzi. W szczególności produkty z łańcucha zimnego pod tym kątem powinny być dokładnie nadzorowane. Gwarancję bezpieczeństwa składowania uzyskujemy poprzez zainstalowanie w magazynach farmaceutycznych odpowiedniej infrastruktury technicznej, czyli urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, zintegrowanych z systemem kontroli, monitoringu  oraz rejestru temperatury… kontynuuj czytanie

Ze wszystkich czynników wpływających na dystrybucję leków w Polsce to przepisy szeroko pojętego prawa farmaceutycznego stanowią największą barierę w jej rozwoju. Jako, że sektor farmaceutyczny należy to tych „wrażliwych”, bo wpływających na zdrowie i finanse społeczeństwa, zasady jego funkcjonowania zostały bardzo ściśle określone literą prawa. I tak, regulacje prawne miedzy innymi:

  • narzucając model obrotu lekiem, w którym wytwórca jest zobligowany do sprzedaży ich tylko z wykorzystaniem ogniwa hurtowego (co utrudnia bezpośrednią relację wytwórcy z odbiorcą finalnym),
  • narzucając stałe ceny oraz marże leków refundowanych  (ostatnie głośne zmiany refundacyjne, które wprowadzają również pojęcie limitów sprzedaży – cashback),
  • ograniczając reklamę leków oraz aptek,
  • wprowadzając obowiązki posiadania zezwoleń, ewidencji, opinii, składania sprawozdań, osób wykwalifikowanych itp.,

w istotny sposób kształtują obraz rynku farmaceutycznego.

Mając okazję uczestniczenia w jednej z największych krajowych konferencji branży farmaceutycznej, natknąłem się wśród jej uczestników na kilku przedstawicieli branży logistycznej, bogato prezentującej swoją aktualną ofertę usług logistycznych. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że prawdopodobnie żadna z branż świadczących usługi dla sektora farmaceutycznego nie była tak licznie reprezentowana jak logistyka. Jednocześnie, pomimo intensyfikacji działań sprzedażowych logistyków dało się odczuć, że zainteresowanie tym obszarem wśród uczestników konferencji (kierownictwa firm farmaceutycznych) nie jest zbyt duże.

Dlatego postanowiłem spróbować pochylić się nad tą obserwacją i zastanowić dlaczego tak się dzieje. Oto kilka własnych refleksji, które – mam nadzieję – rzucą więcej światła na temat barier rozwoju usług logistycznych dla branży farmaceutycznej:

  1. Lokalizacja głównych ośrodków decyzyjnych zagranicą – w przypadku większości międzynarodowych firm farmaceutycznych główne ośrodki decyzyjne w obszarze logistyki znajdują się w strukturach regionalnych, co wydaje się logiczne z punktu widzenia makrologistyki, a poprzez pryzmat tego pojęcia należy postrzegać działania firm… kontynuuj czytanie